გაზეთი #18 (64) ივილისი 2017 წელი

მისალმება

ქართველი   ერის   ჭეშმარიტ   მამას,  სამშობლოს  ბედზე  მა-რად   მოფიქრალ   და   მასზე   მუხლჩაუხრელ  და  მზრუნველ  დიდ  ილია  ჭავჭავაძეს  ძალიან  მოსწონდა   გამოჩენილი   გერ-მანელი   ფილოსოფოსის   ლაი-ბნიცის   ერთი   აფორისტული   ფრაზა-“აწმყო  შობილი  წარსუ-ლისაგან,  არის  მშობელი  მო-მავალისა.  ~აღნიშნულ  გამონა-თქვამს  ერის  მამა  საკრალურ  მნიშვნელობას    ანიჭებდა    და    მიიჩნევდა,  რომ  ყოველმა  ადა მიანმა  ძალიან  კარგად  უნდა  იცოდეს  სად  გაჩერდა  მისი  წი-ნაპარი  საქვეყნო  საქმეების  კე-თებისას,  რა  საქმეები  მოილია, 

განაგრძეთ კითხვა