გაზეთი #8 (54) აპრილ-მაისი 2015 წელი
კ ა ვ კ ა ს ი უ რ ი ც ე კ ვ ი ს წ რ ე _ ს ა რ თ უ ლ ე ბ ი თ , ც ე რ - ი ლ ე თ ე ბ ი თ ა დ ა ს ხ ვ ა ა უ ც ი ლ ე ბ ე ლ ი ა ტ რ ი ბ უ ტ ე ბ ი თ . . .

ამრიგად, დავახასიათეთ რა კავკასიის რეგიონში არსებული ერების, ეთნოსებისა და ცალკეული ხალხების განლაგებასთან დაკავშირებული რეალური ვითარება, ახლა საჭიროა კიდევ ერთხელ მივუბრუნდეთ და შედარებით სრულყოფილად მიმოვიხილოთ მათი კულტურული ურთიერთობების, სამეზობლო კულტურული შემხებლობისა და ერთმანეთზე ზეგავლენის საკითხები. ამასთან ერთად, ჩვენი კვლევის ინტერესებიდან გამომდინარე, სასურველია მთელი წინა კონტექსტიდან გამოვაცალკევოთ კულტურისა და ცივილიზაციის კონტექსტი, რაც შესაბამისად გაგვიიოლებს საცეკვაო ხელოვნებასთან დაკავშირებული საკითხების კვლევას.

განაგრძეთ კითხვა: