გაზეთი #4 (32) ქოტომბერი 2011 წელი
ქართული ცეკვის საგნობრივი პროგრამის რაობა

საქართველოს საჯარო სკოლებში ქარ- თული ცეკვის საგნობრივი სწავლების შე- მოღება ცხოვრების მოთხოვნილებებმა გა- ნაპირობეს. ჩვენმა ხალხმა, საზოგადოებრიობამ, გულითადად აღიქვა ამ მრავლისმთქმელი გადაწყვეტილების კეთილგონივრულობა. მეტადრე, იგი ქართული ქორეოგრაფიული ხელოვნების მესვეურთა ცხოველ ინტერე- სებში მოექცა. ათეული წლების განმავლობაში ქო- რეოგრაფიის მოღვაწენი მოითხოვდნენ, რომ სკოლებში დაგვენერგა ქართული ცეკ- ვის საგნობრივი სწავლება. მაგრამ ბიუროკ- რატიული, გულგრილი მიდგომა უმართებუ- ლოდ ამუხრუჭებდა მის განხორციელებას. დროის პროცესებს მხარი მაინც აება, ღირსსაცნობმა მოვლენამ სასიკეთო გზა- კვალი გაიკაფა. საქართველოს განათლე- ბისა და მეცნიერების სამინისტროში მონ- დომებით დამუშავდა ქართული ცეკვის საგნობრივი პროგრამა. მკაფიოდ გამოჩნ- და, რომ საფუძვლიანი პროგრამის შედგენა არცთუ იოლი საქმეა.

განაგრძეთ კითხვა: