TEAM

ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარე

კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე სამეცნიერო დარგში
საქართველოს ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე
კავშირის თავმჯდომარის მოადგილე რეგიონალური მართვისა და პოლიტიკის განსაზღვრის დარგში
თავმჯდომარის მოადგილე კულტურულ მასობრივ ღონისძიებების დარგში
ქორეოგრაფთა კავშირის პასუხისმგებელი მდივანი
ქორეოგრაფთა კავშირის კანცელარიის მთავარი მენეჯერი
ქორეოგრაფთა კავშირის თავმჯდომარის თანაშემწე
კულტურულ-მასობრივი ღონისძიებების მთავარი მენეჯერი
საერთაშორისო ურთიერთობის მთავარი მენეჯერი
კავშირის ბუღალტერი